SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE YEMEK DAĞITIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE YEMEK DAĞITIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/127986

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MİMAR SİNAN MAH. 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 (KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL) KONAK/İZMİR 35220 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322931530 - 2322934246

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE YEMEK DAĞITIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

YEMEK DAĞITIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI - 4 İŞ KALEMİ (300.000 ADET PLASTIK KASIK PECETE SETI 2'LI - 2.000.000 ADET PLASTIK CATAL,KASIK,PECETE SETI - 20.000 ADET TATLI KASESI KUCUK BOY KAPAKLI SEFFAF 130 CC - 1.000.000 ADET TATLI KASESI YUVARLAK KUCUK BOY KAPAKLI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MALLAR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜNDEKİ AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA İDARENİN TALEBİNE GÖRE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

MALLAR YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA 01.04.2024 TARİHİNDEN 30.09.2024 TARİHİNE KADAR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜNDEKİ AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA İDARENİN TALEBİNE GÖRE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA 01.04.2024 TARİHİNDE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL KONAK/İZMİR)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler; tüm ürünler için üretici firmaya ait ilgili bakanlıktan alınmış İşletme Kayıt Belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01979355