Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

[email protected]

Ulusal tarım çalıştayı sonuç bildirgesi

12 Mayıs 2021 - 07:35

17-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Ulusal Tarım Çalıştayısonuç bildirgesinde sektöre ilişkin önemli tespitlere yer verildi ve bildirgede aşağıdaki bazı önermeler yer aldı;
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yer alan konular, yine ülke gündeminde önceliğini korumalı, kısa, orta, uzun vadeli ülke tarım politikasının vazgeçilmezi olmalı,

Kırsal kalkınmanın ülkemiz için bir tercih değil zorunluluk olduğu anlaşılmalı ve bu zorunluluğun gerekleri yerine getirilmeli,

Ülkemizin içinde bulunduğu gelişme süreci sahip olunan bütün kaynakları planlı ve rasyonel bir tarzda kullanarak kalkınmayı hızlı ve dengeli bir biçimde sürdürmeyi gerektiriyor,
Kırsalda iş ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine, kooperatifçiliğin güçlendirilmesine, kırsal refaha ve kırsal istihdam alanlarına ağırlık veren politikalar daha fazla kabul görmeli,

Türkiye’deki tarım işletmeleri küçük ve çok parçalı yapıya sahip işletmelerden oluşuyorlar. Bu yapı, üreticileri veya işletmeleri; üretim maliyetleri, ürün işleme ve pazarlama gibi faaliyetlerinde dezavantajlı duruma düşürüyor. Karlı ve verimli bir üretim için üreticilerin/işletmelerin ölçek ekonomisine geçmeleri gerekiyor. Bu manada Türkiye tarımının bel kemiği durumundaki küçük aile işletmeciliğinin sorunları hızla ele alınmalı ve çözülmeli

Çıkarılan yasa, yönetmelik ve KHK’ler, Türkiye tarımının ve çiftçisinin lehine olmalı,
Kırsal alanda yaşayan, tarımsal faaliyetlerde bulunan nüfusun sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, emeklilik, mevsimlik işçi, sendikal hak konularındaki eksiklikleri giderilmeli; kırsal cazip hale getirilerek, göç önlenmeli, bu uygulamalarla çiftçi nüfusun gençleşmesi sağlanmalı,
Deprem riski yüksek olan ülkemizde ovaların tarım dışı kullanılması önlenerek, mevcut yapılaşmanın ovalardan kayalık zeminlere taşınarak afetlerde ölüm engellenmeli,
Tarımda verimlilik, rekabetin ve kalitenin ana unsurlarından birisi. Verimli üretim yapabilmek için her türlü eğitim, teknoloji altyapısı oluşturulmalı, teşvik edici önlemler alınmalı,
Yapılacak planlama ile ihtiyaç duyulan ürünler ülkemizde üretilmeli, zorunlu değilse ithalat yoluna gidilmemeli. Dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri yetiştirerek (ürün çeşitliliğini arttırarak) dış satım arttırılmalı, bunun için destekleme modelleri geliştirilmeli, yatırımlarda teşvik edici uygulamalar yapılmalı,
Tarım hukukunu düzenleyen kanun sayısı çok ama düzenlemeler bağlantısız. Çiftçi ve işletme tanımları birbirinden farklı tek tanımda birleştirilmeli,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında olduğu gibi, köylü ve çiftçilerin eğitimi için köylere gidilmeli, öğretim üyeleri, ziraat mühendisleri, teknikerler, veteriner hekim ve veteriner sağlık memurları gönüllü bir şekilde yerinde eğitim ve uygulama yapmalı,
Özelleştirilen tarımsal KİT’ler yeniden kurulmalı, halkın ve çiftçinin ihtiyaç duyduğu ürünler ve girdiler bu KİT’ler yoluyla düzenli, uygun ve ekonomik koşullarda temin edilmeli,
Üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltacak önlemler, politikalar ve yapılar hayata geçirilmeli,
Paris İklim Anlaşması, TBMM onayından geçirilmeli,
Tarım ve gıda ürünlerinin serbest piyasa koşullarında ticarete konu metalar olarak görülmesinden bir an önce vazgeçilmeli. Gıda egemenliğinin ve gıda hakkının sağlanması birincil öncelik olmalı, 
Tarımsal üretim gıda hakkının temeli.  Ülkemiz tarımsal üretimden ve üreticiyi korumaktan vazgeçmemeli, 
Yeraltı sularımızla yapılan sulamaların en verimli şekilde yapılması ve ulusal su planı ve kalkınma planlarında belirtildiği gibi tarımsal sulamada kullanılan yeraltı suyu miktarı her yıl azaltılmalı, milli su konseyi kurulmalı,
Tek Sağlık çatısı altında ilgili tüm sektör ve disiplinlerbir araya gelerek tehlikenin boyutlarını kamuoyuna acilen yapılacak çeşitli etkinlikler ile seminer, panel, TV programları, radyo programları vs. ile bilgilendirmeli,
         
  
İnşallah dikkate alınırlar…

          
  Bu arada yarın Ramazan bayramı. Bu vesileyle tüm okuyucularımın Ramazan bayramını kutluyorum.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test