Reklam
Reklam
Reklam
Eda Kaya Bükülmez

Eda Kaya Bükülmez

edakaya_88@hotmail.com

Yeni yılda yeni vergiler-2

27 Aralık 2019 - 06:12

 1. Binek otomobillerin giderleri, amortismanları ve kira ödemelerine sınırlamalar getirilmiştir.
  1. Binek otomobillerin kiralanmasında indirilecek gider 5.500 TL’lik kısmı gider olarak yazılabilir. Aşan kısmı ise KKEG olarak yazılacak.
  2. Binek otomobillerin iktisabında ÖTV ve KDV toplamının  sadece115.000 TL’lik kısmı gider olarak yazılabilir.
  3. İkinci el olarak vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden satın alınan amortismana tabi tutarı 250.000 TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınacak.
  4. Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i gider olarak yazılabilir. Aşan kısmı KKEG olarak kabul edilecek.
  5. Gider yazılması kabul edilmeyen %30’luk kısma ilişkin KDV’nin de indirimi mümkün olmayacak. 
 2. Değerli konut vergisi getirilmiştir. Değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olanlardan değerli konut vergisi alınacak.
  1. 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
  2. 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
  3. 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)
 3. VUK Mad. 376 hükümlerine göre,  uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezalarının kanuni süresinde ödenmesi halinde vergi ziyaı cezasında %25 indirim olanağı sağlanmıştır. 
 4. 5 Milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan firmalar 01.07.2020 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 5. E-Defter uygulamasına kayıtlı mükelleflere, 01.01.2020 tarihi itibariyle e-defterlerini saklamacı kuruluşlarda ya da GİB’in bilgi işlem sistemlerinde muhafaza etme zorunluluğu getirilmiştir.
 6. E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin tamamına  01.01.2020  tarihi itibariyle E-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir
 7. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan  mükelleflere,  01.07.2020  tarihine kadar  E-İrsaliye uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 8. Serbest meslek erbabına  01.06.2020 tarihi itibariyle E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
  1. Tüm serbest meslek erbabı (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
  2. 1.2.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 1.6.2020 tarihine kadar,
  3. 1.2.2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanların işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,
 9. Tüccar ya da komisyoncu olarak sebze ve  meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler,  01.01.2020  tarihi itibariyle  e-Müstahsil Makbuzu  uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 10. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin  ticareti ile iştigal eden  tüccar  ve  komisyoncular 01.01.2020  tarihinden  itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye,  e-Müstahsil  Makbuzu  uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 11. E-Arşiv Fatura  uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce,  01.01.2020  tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, e-arşiv fatura olarak Başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 12. 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
 13. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığın İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.
 14. Defter beyan sistemine (DBS) beyannameyi düzenleyen bilgilerine yönelik girişler 15 Ocak 2020 tarihine kadar  yapılması gerekmektedir.
 15. 31.12.2019 tarihine kadar 50 ve üzeri işçi çalıştıranlar ya da 25 Milyon TL ve üzeri gerçek  ve tüzel kişi işyerleri için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı (VERBİS) sistemi üzerinden müracaat edilerek başvuru evraklarının  gönderilmesi gerekmektedir.
 16. 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıt ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için yetki belgesi alması gerekmektedir.
 17. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren az tehlikeli ve çalışan sayısı 50’den az olan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği bulundurma zorunluluğu başlamaktadır. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum
test