Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[email protected]

Vergi borcu nedeniyle emekli maaşının haczi

06 Şubat 2020 - 07:57

Vergi borcu nedeniyle, bazı mükelleflerin emekli maaşlarına hacz konulduğuna son zamanlarda sık sık rastlamaktayız.
 
            Uygulamanın hukuki bir dayanağı olup-olmadığı konusunda pek çok mükellef duraksamaya düşmektedir. Vergi borcu nedeniyle, emekli maaşlarına hacz uygulanmasının hukuki dayanağı olmadığı görüşündeyiz.
 
 
1- SİGORTA TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARIN DURUMU NEDİR?
 
            4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 121.md.göre, “Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında, hacz veya başkasına devir ve temlik edilemez” hükmü gereğince, vergi borcu nedeniyle, sigorta emekli maaşlarının haczi söz konusu değildir (1). Uygulamada, bir kısım vergi dairelerinin mükellefin vergi borcu nedeniyle, SSK emekli maaşlarına bloke koydukları, hacz uyguladıkları görülmektedir (2).
 
            Diğer  taraftan, 1 Ekim 2008  tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 93. maddesinde gelir,  aylık (emekli maaşı) ve ödeneklerin, kanunun 88. maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceğine ilişkin  hükümler  bulunmaktadır.
 
            Buna göre, 5510 sayılı kanuna göre ödenen emekli aylıkları ile 506 sayılı SSK’ya bağlanan emekli aylıkları, SGK ile nafaka borçları dışında haczedilemeyecektir.
 
            Öte yandan, 28/02/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı kanunun madde 32 hükmü gereği ile kanunun 93. maddesinin  birinci fıkrasına bir cümle ilave edilmiştir.  Bu yeni hüküm 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği için: “bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ödeneklerin haczedilmesine yönelik talepler, borçlunun   muvafakatı bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Bu düzenlemeye göre emekli maaşlarının, SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları haricindeki borçlar için haczi talep edildiği zaman  icra daireleri bu istemi yerine getirmemek, reddetmek mecburiyetindedirler.  Bir istisna burada, icra müdürleri söz konusu talepleri ancak  borçlu emeklinin  bu hacze ilişkin  izin vermesi  durumunda yerine getirmeleri mümkündür.
 
            Uygulamada borçlu tarafından verilebilecek muvafakat  emeklilere bankalara tarafından kredi  kartı verilirken  emekliler için kredi kartı sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle  alınabilir mi? Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır(3). 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test