Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[email protected]

Vergi borcu nedeniyle emekli maaşının haczi-2

08 Şubat 2020 - 07:15

2- ÖNCEKİ  BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARININ DURUMU NEDİR?            
 
            Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 59’uncu maddesinde mal bildirimini borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine bildirmesi, konunun 62’inci maddesinde de haciz borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarın haczedileceği, yine aynı Kanunun 71’inci maddesinde de aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haciz olunabileceği ancak haciz olunacak miktarın bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamayacağı belirtilmiştir.
 
            Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 67’inci maddesinde de; “Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devir ve temlik edilemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.
 
            Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 71’inci maddesinde emeklilik aylıklarının kısmen haczedilebileceği belirtilmekle birlikte Kanunun 70’inci maddesi hükmüne dayanılarak 1479 sayılı Kanun uyarınca bağlanan emekli aylıklarının anılan Kanunun 67’inci maddesi hükmü uyarınca haczedilmemesi gerekmektedir (4).
 
3- HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HACZEDİLEMEYECEK
 
            Hayvancılık destekleme ödemeleri kamu kaynağı özelliğinde olduğu için hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine tabi tutulmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği Resmi Gazete’de uygulanmıştır. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan ve 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Sonuç olarak, bu kapsamda destekleme ödemeleri haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilmeyecektir. 
 
4- SONUÇ YERİNE  
 
            Gerek, Bağ-Kur’dan ve gerekse SSK’dan emekli maaşı alan vergi borçlusu mükelleflerin bu aylıklarına bloke konulamaz. Konulan tüm haciz veya blokaj işlemlerinin kaldırılması gerekir. Aksi halde, bloke işlemini koyan banka yetkilisi ile, vergi dairesi yetkililerine dava açılır. Kamu görevlisi suç işlemiş sayılır. Aynı şekilde, Devlet Memurları Kanununa göre de, emekli olmuş kişilerin vergi borcu nedeniyle, 657 sayılı D.M.K.göre aldığı maaşa da, vergi borcu iddiasıyla maaşa bloke, hacz konulamaz.
 
            Diğer taraftan, 1 Mayıs  2008 ve sonrasında ilk kez işe girmiş olan çocuklar ve gençlerin  gelecek yıllarda iş kazası  meslek hastalığına maruz kalması ve  kendilerine gelir bağlanırsa veya primlerini-yaşlarını tamamlar  ve emekli olup, aylık bağlanırsa  hacze uğramayacaktır.  Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirleri ve aylıkları haczedilemeyecektir. Yine, eski memurların durumu ise ihtilaflıdır.  Yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi kararı sonrası yapılan düzenlemeye göre  memur emeklileri ile 30 Nisan 2008 ve öncesinde işe girmiş memurlar eski 5434  sayılı kanuna tabidir. 5434 sayılı kanun ise emekli  aylıklarının haczine  yasak getirdi. Buna göre, “eski memurlar ile memur emeklilerinin  aylığına haciz uygulanabilecek” görüşü ağırlık kazanmış  görülmektedir.
 
            Sonuç olarak;

  1. Emekli maaşının  506, 1479 ve 5510 sayılı  kanuna göre  bağlanmış olması  halinde bu emekli maaşının  6183 sayılı kanunun 71. maddesi uyarınca haczedilemez.(5).
  2. Emekli maaşının  5434 sayılı kanuna göre  bağlanmış olması halinde  maaş tutarına 6183 sayılı  kanunun 71. maddesine göre haciz tatbik olunur.
  3. Mükellefin mevduat hesabında o ayki emekli maaşından  daha yüksek  bir tutarın mevcut olması halinde o ayki maaş tutarını  aşan kısmın mevduat olarak kabul edilerek  haczedilir.
  4. Haczedilmesi mümkün bulunan emekli maaşlarının  haczinin ödemeyi yapan kurum nezdinde yapılması gerekmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test