Sahte belge düzenleme fiili
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

m.alpaslan@windowslive.com

Sahte belge düzenleme fiili

05 Kasım 2018 - 06:28

Bilindiği üzere,  bir kısım vergi mükelleflerinin, elektronik sistem üzerinden 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istedikleri ancak gib internet sitesi sisteminin “ Sahte Belge Düzenleme Fiilinden Hareketle Nezdinizde Yapılan vergi incelemesi devam ettiğindenincelemeniz sonuçlanana kadar matrah artırımında bulunmanız mümkün değildir” şeklinde ekran görüntüsü ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Yasa’nın 5. Maddesinde matrah artırımı ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Buna göre; sahte belge düzenleme fiili şüphesi ile vergi müfettişliğinde incelemesi devam eden mükellefler aynı maddenin 1., 2. Ve 3. Fıkrası hükümlerinden faydalanamayacakları, vergi incelemesi tamamlanması sonucunda bu fiillerin varlığının tespit edilememesi halinde, bu durumun tespitine ilişkin raporun veya yazının ilgili mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine başvurması, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin raporun veya yazının tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi ve yasanın 5. Maddesinde ön görülen diğer koşulları yerine getirmesi şartıyla bu madde hükümlerinden faydalanabileceği hususları düzenlenmiştir.
Sonuç olarak, matrah artırımı ile ilgili 1 seri nolu Genel Tebliğin “Diğer Hususlar Başlıklı “ (V-D-6) bölümünde konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vermiş olduğu bir Özelgede  özetle aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
“SMYİB düzenleme şüphesiyle vergi incelmesi devam eden mükelleflerin vergi incelemesi neticelenene kadar matrah artırımı talebinde bulunması olanaksızdır. Söz konusu inceleme sonuçlandıktan sonra sahte fatura düzenleme fiilinin tespit edilmemesi halinde bu durumun saptanmasına ilişkin yazının veya raporun ilgili mükellefe tebliğ tarihinden itibaren (1) ay içerisinde matrah artırımı yapılabilecektir. Ödemeler de ikişer aylık dönemler halinde (6) eşit taksitte yapılabilecektir. “
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum