Reklam
Reklam
Reklam
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[email protected]

E-haciz ve ödeme emrinin usulsüz tebliği

09 Şubat 2021 - 07:30

Geçtiğimiz günlerde Danıştay 4. Dairesi tarafından 04.10.2019 tarih ve E:2019/6976-K:2019/5903 sayılı kararları ile şirketin vergi borcu nedeni ile şirket ortağının kişisel banka mevduat ve yatırım hesabına tatbik edilen e-haciz işleminde, haczin dayanağı olan ödeme emrinin Vergi Usul Kanununa uygun tebliğ edilmemiş olması nedenleri ile hukuka uyarlı bulunmadığı gerekçesi ile iptal edilmiştir.

İlk derece mahkemesi olayı inceleyerek buna göre davacı adına düzenlenen ödeme emirlerine ilişkin 22.05.2014 tarihli tebligatın mahalle muhtarına bırakılmak ve buna ilişkin tutanak kapıya yapıştırılmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 21. Mad. uyarınca tebliğ edildiği görülmüş olup, bu şekilde yapılan tebligatın 213 sayılı VUK’ a aykırı olduğu anlaşıldığından takibin kesinleştiğinden bahisle banka ve yatırım hesapları üzerine konan haciz işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Buna göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. Vergi Dava Dairesi’nin kararının temyiz yoluyla incelenmesi sonucunda hüküm veren Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusuna konu vergi mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak özellikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İYUK mad. 45/3 hükmüne istinaden istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Sonuç olarak, olay Danıştay 4. Dairesine intikal ettirilmiş olup, neticede Danıştay 4. Dairesinin kararına göre temyiz isteminin reddine, temyiz edilen İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararının tasdikine karar verilmiştir. Böylece şirketin vergi borcu gerekçe gösterilerek şirket ortağının kişisel banka hesaplarına konulan e-hacizler iptal edilmiştir. İptal gerekçesi olarak ise ödeme emirlerinin mahalle muhtarına bırakılmak suretiyle ve buna ilişkin tutanağında kapıya yapıştırılmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 21. Mad. uyarınca tebliğ edildiği görülmüş olup, bu şekilde yapılan tebligatın 213 sayılı VUK’ a aykırı olduğu anlaşıldığından takibin kesinleştiğinden bahisle banka ve yatırım hesapları üzerine konan haciz işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test