Reklam
Reklam
Reklam
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

m.alpaslan@windowslive.com

Defterdarlık-milli emlak ecrimisik ihbarnamesi

12 Haziran 2019 - 06:13

Bilindiği gibi, defterdarlık milli  emlak  dairesi başkanlıkları tarafından (bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir) Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle  fuzuli şagilden  alınan  geçmişe yönelik  bedeller  hakkında  ilgililere  ecrimisil  ihbarnamesi düzenlenerek  tebliğ  edilmektedir.   Bu  ihbarnamelere karşı  işgalcilerin   kullanabilecekleri yasal haklar bellidir.  Buna göre,rnrn İhbarnamede belirtilen  ecrimisil tutarı ayrıntılı olarak  yer almaktadır.  Bu  tutarın  tebliğ tarihinden  itibaren  60 gün içerisinde ilgili muhasebe birimine ödenmesi gerekir.rn Ecrimisil  işleminde idare tarafından  herhangi bir hata yapılması halinde bu hatalar  her safhada düzeltilebilir.   Düzeltilmiş yeni ihbarname ilgililere tebliğ  edilir. rn Ecrimisil  işlemine karşı ihbarnamenin  tebliğ tarihinden  itibaren  30 gün içerisinde ilgili idareye düzeltme dilekçesi ile başvuru  yapılır.rn Düzeltme istemleri en geç  30 gün içerisinde bu konuda oluşturulan  komisyonlarca karara bağlanır.  Sonuç yine  15 gün içerisinde  ilgililere tebliğ  edilerek  ecrimisil  düzeltme ihbarnamesi  ile yeniden  tebliğ  edilir.  (Bkz. 2880 sayılı devlet ihale kanunun 75.md ve 19/6/2007 gün ve 26557 sayılı  RG’de yayınlanan   hazine taşınmazlarının  idaresi hakkında  yönetmelik 85.md ve ayrıca  17/3/2006 gün ve 1 sayılı   kom. Kararı)rn Ödeme yapılacaksa ecrimisil  ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden  itibaren  60 gün içerisinde  ecrimisil  bedelinin  peşin ödenmesi durumunda  tebliğ  edilen ecrimisil  bedeli üzerinden  %15  iskonto yapılır.rn 30 gün içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme  talebinde bulunmak suretiyle itiraz edilmemesi  veya itiraz edilmesine karşın aynı  müddet  içerisinde bu  itirazdan  koşulsuz cayılması durumunda (dava açılmamak  kaydıyla veya   açılan davadan cayılması halinde)  tebliğ edilen ecrimisil  bedeli üzerinden  %20 indirim yapılır.  Bu durumda peşin yapılan ödemelerde toplam  %35 indirim yapılır.  Taksitli yapılan ödemelerde ise sadece %20 indirim uygulanır.rn Borçlunun ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ecrimisil  en az  %25’i peşin, kalan kısmı  ise idarece uygun görülecek taksitler halinde  en çok 3 yıl içinde ödenebilir.  Alacağın  kalan kısmına yasal faiz uygulanır.rn Ecrimisil  ihbarnamesine karşı düzeltme talebinde bulunulmuş  ise ecrimisil  düzeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden  itibaren  60  gün içerisinde  ödenmeyen ecrimisil  düzeltme talebinde bulunulmamış ise %20  indirim  yapılmak  suretiyle milli emlak  servislerince, dava açma süreleri  geçtikten  sonra ise, 6183  AATUHK göre takip  ve tahsil  edilmek  kaydıyla ilgili  vergi dairesine dosya havale edilir.rn Ecrimisile karşı açılan davalarda tahsilat durmaz.  Devam eder.  Yürütme durdurma talebi  varsa  mahkemenin öncelikle bu konuda karar  vermesi  gerekir. rn İşgalcinin  tasarruf ettiği taşınmazdan  tahliyesinin  herhangi  bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan  ikinci  ve müteakip  defa  ecrimisil istenilmesine  mani değildir.   Ecrimisilin   tahsil  edilmesi  taşınmazdaki  kullanımın  devamı hakkını  vermez.  Ve müktesep hak sağlamaz. Ecrimisil  ödemeleri  ilgili  bankalara  veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine veya herhangi bir mal  sandığına yatırılabilir.rn Ecrimisile karşı  açılacak  davalarda görevli mahkeme idare mahkemesidir. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum