Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

m.alpaslan@windowslive.com

Avukata kayıt dışı hasılat cezası kesilebilir mi?

22 Haziran 2019 - 09:48

Avukatlık faaliyetinin sürdürülmesi sırasında tahsil etmiş olduğu bir kısım gelirlerini beyan dışı bıraktığı iddiasıyla şikayete dayalı olarak hakkında vergi incelemesi sonucu düzenlenene rapora göre  cezalı tarhiyat yapılan bir avukat kendisine yapılan cezalı tarhiyatla ilgili olarak olayı yargıya taşımıştır.rn rn            İhbara dayalı yapılan bu vergi incelemesi sonucunda ilgili avukata 2002 yılına ilişkin olarak salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve fon payı üzerinden cezalı tarhiyat yapılmıştır.  Aynı inceleme raporuna dayalı olarak KDV yönünden ve özel usulsüzlük cezası yönünden de ayrıca cezalı tarhiyatlar önerilmiştir.rn rn             Uyuşmazlık, avukatlık faaliyetinde bulunan davacının 2002 yılında  bir kısım hasılatı için serbest meslek makbuzu düzenlemediği ve kayıtlarına yansıtmadığı iddiasıyla  yapılan cezalı tarhiyat  gelir vergisi, KDV, özel usulsüzlük cezası, geçici vergi ve fon payına ilişkindir. Olayda, şikayet konusu yapılan  işlemde avukatın aldığı  toplam avans  tutarının %50’sine yakın kısmı avans olduğu bilinmektedir.  Yapılan bu tahsilatın 10.100,00 YTL avansın alındığı kabul edildiği avukat tarafından ve şikayetçi tarafından ifade olunduğu ihtilafsızdır.rn rn            Bu haliyle davacı avukatın, 10.100,00 YTL tahsil ettiğini ifade etmesi  ve bu tahsilatın 4.652,48 YTL sini gider olarak kullanıldığının tevsik edilebilmesi nedeniyle davacının (10.100,00 – 4.652,48) 5.447,52 YTL hasılatı  beyan dışı bırakıldığının kabulü gerekir.rn rn            Bu durumda salt şikayetçinin ifadesine dayanılarak bulunan 19.598,92 YTL dikkate alınarak yapılan tarhiyatın inceleme raporundaki yönteme  göre 5.447,52 YTL fark dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak gelir vergisi ve fon payı ile yine bunlara iabet edecek vergi ziyaı cezasında hukuka aykırılık görülmezken bu tutarı aşan vergi ziyaı cezalı tarhiyatta yasal isabet görülmemiştir(1).rn rn            Olayda, yapılan tarhiyat şikayetçinin iddia ettiği gibi 19.598,00 YTL üzerinden değil, bu rakamda avansların ve emanet paraların çıkarılması sonucunda 5447.00 YTL üzerinden yapılarak buna göre yeniden işlem yapılmalıdır. Açıklanan nedenlerle davacı avukatın açmış olduğu dava kabul edilmiş olup,  dava tadilen tasdik şeklinde karara bağlanmıştır.rn rn            Bilindiği gibi serbest meslek kazançların tespitinde  tahsil esası geçerlidir(2).  Avukatın tahsil etmediği  paralardan dolayı serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu yoktur.  Bu tahsil edilmeyen paraların da  ayrıca vergisi söz konusu olamamaktadır.   Bir avukatın mesleki faaliyetine icrası sırasında mahkemelerde yapmış olduğu dava ile ilgili ödemeler örneğin, yargı giderleri, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, harcırahlar ve bunun gibi mahkeme veznelerine yatırılması gereken zorunlu paralar avukat tarafından mesleki bir gelir olarak düşünülemez. Bu nedenle, bir avukatın müşterisinden tahsil ettiği bu gibi paraların meslek hasılat olarak kabulü mümkün görülmemektedir.   rn rn            Diğer taraftan,  gelir vergisi yasasının 68. maddesinde serbest meslek erbabı tarafından kazancının tespitinde indirimi mümkün bulunmayan gider kalemleri belirtilmiştir. Yine, GVK md.68/10  hükmünde mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen tazminatlar sayılmıştır.  Buna göre, bu tazminatların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.rn rn            1136 sayılı Avukatlık Yasası hükümlerine göre, vekaletname örneklerine yapıştırılmak üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından alınan vekalet pullarına ilişkin ödemelerin, VUK’nunda belirtilen şekilde belgelendirilmesi durumunda, serbest meslek kazancının tespitinde elde edilen hasılattan tenzili yani indirilmesi mümkün bulunmaktadır.  Maliye Bakanlığı tarafından  verilen bir özelgede, serbest meslek erbabının  vermiş olduğu gelir vergisi beyannamesinde ödenen damga vergisinin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceğini açıklamıştır(3).rn rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test