Adli tatilin vergisel işlemlere etkisi
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

m.alpaslan@windowslive.com

Adli tatilin vergisel işlemlere etkisi

06 Temmuz 2019 - 06:27

Bilindiği gibi, Danıştay daireleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 1 Ağustos – 5 Eylül döneminde çalışmaya ara verme (adli tatil) sürecidir.  Bu süre yeniden  eskiye dönülerek   20 Temmuz ila 31 Ağustos olarak  yeniden  düzenlenmiştir.
Çalışmaya ara veren mahkemeler için adli tatilde dava açma süreleri işlememekte, İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelerin son gününün bu döneme rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır.
Adli tatilin;

  1. Yalnızca İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelere etkisi olduğuna,
  2. Adli tatilin bütün mahkemeler için söz konusu olmadığına, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemelerinin çalışmaya ara vermediğine,
özen gösterilmelidir.
1.Adli Tatil Süreci
Danıştay Kanunu’nun 86. maddesi gereği Danıştay daireleri ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi gereği de bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl ağustosun birinden eylülün beşine kadar çalışmaya ara vermektedirler.
Bu hükümler gereği 1 Ağustos 2019 – 5 Eylül 2019 döneminde yukarıda belirtilen yargı organları çalışmaya ara verecek, diğer bir ifadeyle adli tatilde olacaklardır. Bu  süreç yeniden düzenlenmiş ve adli tatil  20 Temmuz dan başlayıp 31 ağustosa kadar  devam edecektir.
Danıştay Kanunu’nun 86. maddesi gereği Danıştay Daireleri, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi gereği de bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 20 Temmuz 2019– 31 Ağustos 2019 döneminde çalışmaya ara verecek, diğer bir ifadeyle adli tatilde olacaklardır.
26.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile adli dönemi değiştirilmiş ve yukarıda belirtildiği gibi adli tatil dönemi 20 Temmuz – 31 Ağustos olarak yeniden belirlenmiştir. 
2. Ara Veren / Vermeyen Mahkemeler
Adli tatil bazı mahkemeler için söz konusu değildir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesine göre, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermemektedir.
Buna göre vergi mahkemesi itiraz mercii olan bölge idare mahkemesiyle aynı ildeyse çalışmaya ara verir, farklı ilde ise çalışmaya ara vermez. Hak kayıplarının önlenmesi açısından bu konuya özellikle özen gösterilmesinde fayda bulunmaktadır.
3.Adli Tatilin Etkileri
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesine göre bu kanun’daki sürelerin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır.
Adli tatil nedeniyle uzayacak süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’yla belirlenen bütün süreleri kapsamaktadır. Adli tatil nedeniyle uzayacak sürelerden önemli bazıları şunlardır:
  1. İYUK’nun 7. maddesinde yer alan dava açma süresi.
  2. İYUK’nun 16. maddesinde yer alan cevap verme süresi.
  3. İYUK’nun 27. maddesinde yer alan yürütmenin durdurulması hakkında karara itiraz süresi.
  4. İYUK’nun 45. maddesinde yer alan itiraz süresi.
  5. İYUK’nun 46. maddesinde yer alan temyiz süresi.
  6. İYUK’nun 53. maddesinde yer alan yargılamanın yenilenmesi süresi.
  7. İYUK’nun 54. maddesinde yer alan kararın düzeltilmesi talep süresi.
Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, bazı mahkemeler çalışmaya ara vermemektedir. Çalışmaya ara vermeyen mahkemelerle ilgili sürelerin adli tatilden etkilenmediği bilinmelidir.
 
4.Adli Tatilden Etkilenmeyen Süreler
Yukarıda da belirtildiği üzere,İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelerin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır.
Buna göre, adli tatilden etkilenen süreler sadece İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelerdir. Diğer kanunlarda yer alan süreler adli tatilden etkilenmemektedir.
Bu çerçevede örneğin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan ödeme emrine ve haciz işlemlerine karşı açılan davalarda süre uzamaz.
Yine uzlaşmanın sağlanamaması halinde vergi usul Kanunu’nun ek 7. maddesi uyarınca tanınan dava açma süresi ile ilgili de, ödeme emirleri yönünden geçmişte verilen Danıştay kararlarından hareketle, sürenin uzamayacağı sonucuna varılabilir.
15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2015 – 20.07.2015 dönemi mali tatildir.Mali tatil  20 Temmuzda biter ancak süreler 7 gün daha uzar.  Bu durumda mali tatil  27 Temmuza kadar devam etmiş sayılabilir.  Adli tatil ise, 31 Ağustosta bitmesine  karşın süreler 5 gün daha uzar. 
 
SONUÇ
 
Çalışmaya ara verme uygulaması idari yargılama usulünde önemli bir konu olup, bu sürelerde dava açma süreleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Çalışmaya ara verme veya diğer bir ifade ile adli tatil süreleri açısından önemli etkileri söz konusudur. Dava açma sürelerinin bu dönemlere tekabül etmesi halinde konular önem arz etmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum