2019 yılında uygulanacak SGK parametreleri
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

m.alpaslan@windowslive.com

2019 yılında uygulanacak SGK parametreleri

23 Şubat 2019 - 06:23

Yeni Asgari Ücret Aşağıda Olduğu Gibidir
4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 25/12/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Kararıyla 2019 yılında uygulanacak asgari ücret belirlendi. Buna göre tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında günlük brüt 85,28 TLaylık brüt 2.558,40 TL olarak saptanmıştır.
 I. SGK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı Arttırılmıştır
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82. Maddesine göre,“Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.” 
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında günlük alt sınır 85,28 TL, aylık alt sınır 2.558,40 TL, günlük üst sınır 639,60 TL, aylık üst sınır 19.188,00 TL olarak uygulanacaktır.
 II.      SGK Borçlanma Tutarları Arttırılmıştır
            Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca yapılacak borçlanmalar (askerlik, yurtdışı vb.) kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
            Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma tutarı 27,29 TL’dir. SGK tavan tutarından borçlanma tutarı ise 204,67 TL’dir.
            III.  SGK Primine Tabi Olmayacak Yemek Parası, Aile Ve Çocuk Yardımı Tutarları Aşağıda olduğu Gibidir
SGK Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, aile ve çocuk yardımı tutarı yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 4/ (a) bendine tabi (SSK) sigortalıların; 
a-Yemek Parası 
   01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arasında 5,12 TL (Günlük);    
b- Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin): 
   01.01.2019- 31.12.2019 Tarihleri Arasında 51,17 TL (Aylık);   
c-Aile Zammı (Yardımı): 
   01.01.2019- 31.12.2019 Tarihleri Arasında 255,84 TL (Aylık)     
tutarındaki kazançları SGK prime esas kazancına dahil edilmeyecektir. 
 
IV. Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
GVK’nın 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 TLolarak tespit edilmiştir.
V. Engelli Vergi İndirimi Tutarları Yeniden Düzenlenmiştir
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.
VI. Veraset ve İntikal Vergisi İstisnaları
a- Eş ve Çocuktan her birine düşen mirasın; 250.125 TL’si, Çocuk bulunmaması durumunda eşe tekabül eden mirasın; 500.557 TL’dir.
b- İvazsız intikallerde ise; 500.760 TL’si vergiden istisnadır.
VII.YMM Raporu ile Yapılabilecek GV ve KV İadelerindeki Limitler:
2019 yılı için 100.000 TL.
a- YMM’lerce Karşı İnceleme Limiti 2019 için: 36.000 TL, Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu bulunmadığı haller.
b- Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması limiti: 106.000 TL.
c- İstisna işlemleri için YMM Rap. Düz. Sınırı;
a- KV istisnası; 2019 yılı için 361.000 TL
b- Yat. İndirim İst. 2019 yılı için; 824.000 TL
c- Aktif Toplamı; 9.913.000 TL ve Net Satışları toplamı:19.820.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2018 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.
d- İndirimli orana tabi işlemlerde senelik KDV iadesi limitleri: 2019 yılı için; İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit; 14.100 TL’dir. 
VIII. Çırakların Aylık Asgari Ücreti:
2019 yılı için; 767,52 TL’dir.
IX. Cenaze Ödeneği Miktarı:
2019 yılı için; 716,00 TL’dir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum