TORBALI BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR / TİCARİ ALANLARIN LİSTESİ
S. No. TAŞINMAZIN KİRALANAN YERİN
Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Adresi Alanı (m²) Amacı Fili Durumu İlk Yıl Tahmini Aylık Kira Bedeli (₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) ŞartnameBedeli (₺) İhale Tarihi İhale Saati
1. Ahmetli 153 5 1.188,60 Ahmetli Mahllesi 15. Cadde No: 1 100,00 Dükkan İşgalli 3.500,00 3.780,00 350,00 10.07.2024 11:00
2. Bozköy 137 1 692,42 Bozköy Mahallesi Köy Meydanı No: 1/A 59,00 Dükkan İşgalli 3.500,00 3.780,00 350,00 10.07.2024 11:05
3. Bozköy 137 1 692,42 Bozköy Mahallesi Köy Meydanı No: 1/C 8,00 Dükkan Boş 1.300,00 1.404,00 130,00 10.07.2024 11:10
4. Dağkızılca 157 5 100,45 Dağkızılca Mahallesi 6208 Sokak No.:106 55,00 Mesken Boş 2.000,00 2.160,00 200,00 10.07.2024 11:15
5. Kaplancık 101 44 376,46 Kaplancık Mahallesi 6300 Sokak No.:3 94,00 Dükkan Boş 1.000,00 1.080,00 100,00 10.07.2024 11:20
6. Tepeköy 160 63 785,00 Tepeköy Mahallesi Erdinç Tekirli Caddesi No.:17/Z4 30,00 WC Boş 750,00 +KDV 810,00 75,00 10.07.2024 11:25
7. Türkmenköy 104 19 968,31 Türkmenköy Mahallesi 209 Sokak No.:13 60,00 Dükkan İşgalli 8.000,00 8.640,00 800,00 10.07.2024 11:30
8. Türkmenköy 104 19 968,31 Türkmenköy Mahallesi 209 Sokak No.:13/A 15,00 Dükkan İşgalli 1.500,00 1.620,00 150,00 10.07.2024 11:35
9. Yazıbaşı 326 15 5.815,38 Yazıbaşı Mahallesi Yazıbaşı -İzmir Caddesi No.:1 67,00 Dükkan İşgalli 10.000,00 10.800,00 1.000,00 10.07.2024 11:40
10. Yazıbaşı 326 15 5.815,38 Yazıbaşı Mahallesi Yazıbaşı -İzmir Caddesi No.:13 380,00 Pide Salonu ve Açık Alanları İşgalli 40.000,00 +KDV 43.200,00 4.000,00 10.07.2024 11:45

Yukarıdaki tabloda nitelikleri ve amaçları ile tahmini kira bedelleri belirtilen ticari alanların; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile 10/07/2024 Çarşamba günü  ve yine yukarıda yazılı saatlerde, Torbalı Belediyesi hizmet binasının (İsmail Uygur Kültür Merkezi) zemin katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İhalelere Katılacaklar :
Gerçek Kişi ise ;
a) Kanuni İkametgah Belgesi,
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
c) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
d) Türkiye'de tebligat adresi,
e) Bediyemize vadesi geçmiş kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan belge,
f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,     
Tüzel Kişi ise ;
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,
b) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
c) Oda kayıt belgesi,
d) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,
e) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
f) Türkiye'de tebligat adresi,
g) Bediyemize vadesi geçmiş kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan belge,
h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,                                         
 vermesi/ibraz etmesi  gerekmektedir.
İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :
1) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
2) Taşınmaz Kira Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin şartnameyi almak için; teklif verecekleri taşınmaza ait şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırdıklarına dair alındı makbuzunu teslim etmeleri gerekmektedir.
3) İhalelere katılmak isteyenler ise teslim aldıkları şartnameleri imzalayarak; istenilen gerekli belgelerle birlikte en geç 09/07/2024 Salı günü saat 16:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
4) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada ihale öncesi düzenlenen taşınmaz kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.
İLAN OLUNUR...

#ilangovtr Basın No ILN02049240