MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre; Menderes Belediyesi hizmet sınırları içerisinde tehlikesiz tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi uygulamasının kiraya verilmesi işi,
Açık teklif usulü ile 3(üç) yıllığına verilmesi ihalesi, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00 ’de Menderes Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli (TL)

KDV hariç

İhale    Süresi

Geçici Teminat %3 (TL)

İlan Şekli ve Adedi

İhale      Usulü

Dosya Satış Bedeli    (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Tehlikesiz Tekstil Atıkları

Menderes Belediyesi hizmet sınırları içerisinde tehlikesiz tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendir ilmesi uygulamasının kiraya verilmesi işi

1.076.666 TL 

3 Yıl

32.299 TL

Metropol sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa, kaymakamlık ilan panosunda, belediye internet sitesi ile ilan panosunda  

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ‘‘AÇIK TEKLİF USULÜ’’

400,00

TARİH:

10/07/2024

SAAT: 14.00

İdarenin:
a) Adresi: Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 1 Menderes/İZMİR
b) Telefon ve Faks: 0(232) 700 1370- 0(232) 700 10 00
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
d) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi:
e) İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
f) İhale Dokümanının Satın Alınabileceği ve Teslim Edileceği Son Tarih 10.07.2024 ve Saat: 12.00 ‘ ye kadardır.
g) İşe Başlama Tarihi: Yer teslim tarihi
İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.
1- Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi veya adres beyanı,
2- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
3- 2024 yılı ve takip eden yıllar içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4- İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütname,
5- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3), (4), (5), (8), (9) ve (10) ncu bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7- Muhammen bedelin % 3 (Yüzde üç)’ü oranındaki geçici teminata ait: 
7.1 Tedavüldeki Türk Parası (Nakit olması durumunda Belediye vezneleri veya Belediyeye ait banka hesabına yatırılarak belgeleri alınacak.)
7.2 Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
7.3 Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
8- İdareye, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge aslı veya noter tasdikli sureti.
9- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Tehlikesiz tekstil atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış, ihale tarihi itibarıyla geçerli olan ve Teknik Şartnamenin 3.3 maddesinde yer alan atık kodlarını ihtiva eden, 5.2.2 maddesinde yer alan Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi,
11- Firmaya ait olan tehlikesiz atıkları toplama ve ayırma tesisine ait ilgili belediyeden düzenlenmiş iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti,
12- Teknik şartnamenin 5.2.3 ve 5.2.8 maddesinde yazılı bulunan ve teknik şartnamenin 3.5 maddesi ve özellikleri verilen, Yükleniciye ait olması zorunlu olan araçlarla ilgili ruhsat fotokopileri ihale aşamasında sunulacaktır.
13- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge verilmesi zorunludur.
İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02053565