Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi kanunlarının izin vermediği ödemelerdir ve ticari veya kurum kazancından düşülemezler. Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının doğru belirlenmesi için bu giderlerin ticari veya kurum kazancından indirilmemesi önemlidir. Mükellefler, bu giderleri Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre hesaplamalı ve beyan etmelidir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 1

Kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyen giderlerdir. Vergi kanunlarının izin vermediği bu ödemeler, ticari veya kurum kazancından düşülmez ve vergi uygulamalarında KKEG olarak adlandırılır. Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının doğru belirlenmesi için mükelleflerin beyannamelerini verirken KKEG’leri ticari veya kurum kazancından indirmemeleri önemlidir. Firma sahiplerinin ticari kazancı doğru belirlemek için gelir ve giderlerini doğru hesaplaması gerekir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 41 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, indirilecek giderler ve gelir kabul edilmeyen ödemeler başlıkları altında hangi giderlerin gelirden düşürüleceğini açıklar. Bu kanunlara göre belirlenen KKEG, firmanın faaliyet alanına ve hacmine göre değişebilir. Eğer bu tür ödemeler muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemişse, beyanname verme aşamasında ticari veya kurum kazancına ilave edilmeleri gerekmez. KKEG, hem Gelir Vergisi mükellefleri hem de Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından bu kanunlara uygun şekilde hesaplanmalıdır. Gelir Vergisi mükellefleri, Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerini dikkate almalıdır. Kurumlar Vergisi mükellefleri ise ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun diğer indirimler başlığındaki hükümleri bilmelidir. Kanunen kabul edilmeyen giderler, işletmelerin ticari faaliyetleri kapsamında vergi matrahından düşülmesine izin verilmeyen maliyetlerdir ve vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemez.

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 2

Kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) listesi

Gelir vergisi mükellefleri için kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) listesi şu şekildedir:

 1. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerler.
 2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar.
 3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.
 4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler.

Huzur hakkı nedir?

Teşebbüs sahibinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerler nedir?

Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerler:

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 3

Bu düzenleme, işletmenin ticari varlığı ile işletme sahiplerinin (veya yakınlarının) kişisel varlıklarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi ilkesine dayanır. Bu kapsamda, işletme sahiplerinin kişisel harcamaları, işletme gideri olarak kabul edilmez. Örneğin:

 • Mükellef ve eşinin çalıştıkları otelin lokantasında yedikleri yemekler,
 • Mükellefin işletmede çalışan çocuklarının iş yerinde yedikleri yemekler,
 • Otel işletmesi sahiplerinin, işletme üzerindeki tasarruf haklarının doğal bir sonucu olarak kendilerine ait otelde kalmaları,

Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar

Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar:

Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre bu düzenleme, işletme sahiplerinin kazançlarını, kârdan pay almak dışında kendilerine, eşine veya küçük çocuklarına ücret adı altında ödemeler yaparak vergi ödemeksizin işletmeden dışarı çıkarmalarının önüne geçilmesini amaçlar. Bu ödemeler, işletme gideri olarak kabul edilmez ve kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) listesine dahil edilir. Bu şekilde, işletme sahiplerinin kişisel kazançlarını işletme üzerinden vergiden kaçınarak artırmaları engellenmiş olur.

Dijital Pazarlama nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler listesi

Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) belirlenen ve vergi matrahından indirilemeyen harcamalardır. GVK’ya göre, firmalar tüm harcamalarını gider olarak gösteremezler. Kanunen kabul edilmeyen harcamalar aşağıdaki gibidir:

 • İşletme sahibi ve aile bireyleri tarafından işletmeden çekilen para ve alınan diğer değerler.
 • İşletme sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen ücret, aylık, ikramiye, komisyon ve tazminatlar.
 • İşletme sahibinin işletmeye sağladığı sermaye için işlenen faizler.
 • İşletmeci ve aile bireylerinin işletmede cari hesap veya diğer yollarda alacakları üzerinden işlenen faizler.
 • İşletme sahibinin işlediği suçlardan kaynaklı tazminatlar, para ve vergi cezaları.
 • Alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerine yönelik ilan ve reklam giderlerinin tamamı.
 • Kiralanan veya işletmeye kayıtlı olan yat, kotra, tekne gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının, işletmenin asıl faaliyet konusuyla ilişkili olmayan giderleri ve amortismanları.
 • Basın yoluyla veya radyo ve televizyon gibi yayınlar yoluyla işlenen fiillerden kaynaklı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar için ödenen tazminat giderleri.
 • Gelir Vergisi ve diğer şahsi vergiler.
 • Finansman gider kısıtlaması uygulamasına ait giderler.
 • Yabancı kaynakları öz sermayesini aşan işletmelerde, kullanılan yabancı kaynaklara dair faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzer adlar altında yapılan giderler ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10’u aşmayan kısmı.

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 4

Kanunen kabul edilmeyen diğer giderler listesi

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilenlerin haricinde, kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) olarak değerlendirilen farklı giderler de bulunmaktadır. Bu giderler, vergi hukukunun genel ilkelerine aykırı oldukları veya diğer yasa hükümlerine ters düştükleri için KKEG kapsamına girer. Vergi hukukunun genel ilkelerine aykırı oldukları için gider kabul edilmeyen ödemeler şunlardır:

 • Kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili olmayan giderler.
 • Belgelendirilemeyen giderler.
 • Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler.
 • Dönemsellik ilkesine aykırılık dolayısıyla gider kabul edilmeyen ödemeler.

Fiyat farkı faturası nedir?

Kaynak: Haber Merkezi