T.C. GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA BİRİMİ

ADRES

KULLANIM ALANI m2

TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Yeşil Mah. 58 Sokak No:2/1 Gaziemir/İZMİR

6 m²

ATM Yeri

60.000,00 TL

1.800,00 TL

18.07.2024

10:15

Atıfbey Mah. 5 Sok. No:65 Gaziemir/İZMİR

6 m²

ATM Yeri

220.000,00 TL

6.600,00 TL

18.07.2024

10:30

Atıfbey Mah. 5 Sok. No:65/1 Gaziemir/İZMİR

6 m²

ATM Yeri

220.000,00 TL

6.600,00 TL

18.07.2024

10:45

Gazi Mah. Önder Cad. No:61/3 Gaziemir/İZMİR

6 m²

ATM Yeri

220.000,00 TL

6.600,00 TL

18.07.2024

11:00

Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/5 Gaziemir/İZMİR

6 m²

ATM Yeri

220.000,00 TL

6.600,00 TL

18.07.2024

11:15

Binbaşı Reşatbey Mah. 351/1 Sokak No:13 Gaziemir/İZMİR

Kapalı alan 100 m²/Açık alan 1125 m²

Halı Saha ve Spor Kompleksi Yeri

250.000,00 + KDV

7.500,00 TL

18.07.2024

11:30

Menderes Mah. B. Menderes Cad. No:61/B Gaziemir/İZMİR

40 m²

İş Yeri

75.000,00 + KDV

2.250,00 TL

18.07.2024

11:45

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 (üç) yıl süreyle kiralanacaktır. Söz konusu işlerin ihalesi 18.07.2024 Perşembe günü tabloda belirtilen muhammen bedel üzerinden Gazi Mah. Önder Cad. No:41 K:3 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 5 adet ATM, 2 adet İş Yeri içerisinde kiracı varken ihaleye çıkarılacak olup, kiralanan taşınmazın kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

İsteklilerden Aranılan Belgeler:                                                                                                           

1) 2886 Sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.                                                                            

    a)-Başvuru dilekçesi

    b)-Şartname ve Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

    c)-Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 

    ç)-Adli Sicil Belgesi

    d)-Belediyemize borcu olmadığına dair belge

    e)-İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname  

    f)-İkametgâh belgesi veya adres beyanı

    g)-İstekli vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği

    ğ)-Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içerisinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi 

    h)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

    ı)-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, elektronik posta    adresi beyanı

2) İhale ilanındaki işin 1 yıllık kiralama bedeli Halı Saha ve Spor Kompleksinde 12 eşit taksitle, İş Yeri ve ATM yeri 1 yıllık peşin olarak ödenir.

3) İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya) aittir.

4) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

5) Dosya Teslimi: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Şartnamede istenen belgeler ile birlikte, ihale saatine kadar Encümen’e başvurmaları zorunludur. 

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

    İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054320