OTOBÜS KWS PİSTONU SATIN ALINACAKTIR
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 KALEM MERCEDES CONECTO VE SOLARİS URBİNO OTOBÜSLER İÇİN KWS PİSTONU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/74629

1-İdarenin

a) Adı

:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 - GAZİEMİR/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322935603 - 2322935616 - 2322820317 - 2322820420

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

4 KALEM MERCEDES CONECTO VE SOLARİS URBİNO OTOBÜSLER İÇİN KWS PİSTONU

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KALEM MERCEDES CONECTO VE SOLARİS URBİNO OTOBÜSLER İÇİN KWS PİSTONU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri, İdaremizin “Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR” adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

- Sözleşme süresi, sözleşme tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. - Kısmi teslimat yapılabilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.02.2024 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eshot Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu / Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

-İstekliler teklif ettikleri yedek parçaların marka (ve varsa parça numarası) bilgilerini; Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif ettiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler kısmına beyan edeceklerdir.

-İstekliler tekliflerinde, teklif ettikleri yedek parçaya ait markayı belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde teklif ettikleri markaya ait Teknik Şartname Madde 3.2’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.

-İstekliler tekliflerinde, sadece orijinal ibaresini belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde, teklif ettikleri yedek parçaya ait araç imalatçısının veya ana mal imalatçısının Teknik Şartname Madde 3.2’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01973032