İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TAMİR VE KAPLAMA OLABİLECEK LASTİKLERİN SATIŞ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
ESHOT Genel Müdürlüğüne ait Tamir ve Kaplama Olabilecek Lastiklerin Satış İşi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi :
Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İzmir
b) Telefon numarası : 2322935625-2322935605  Faks Numarası: 2322590775-2322820420
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
d) Elektronik tebligat adresi : [email protected]
2- İhale konusu işin 
Niteliği, türü ve miktarı  :
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait Tamir ve Kaplama Olabilecek Lastiklerin Satış İşi (Toplam 300 Adet)
Detay bilgiler İhale Dokümanında belirtilmiştir. 
b) Yapılacağı yer : ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz, Karşıyaka, Mersinli, Adatepe, İnciraltı Atölyeleri
c) Süresi : İşin Süresi: İşin başlangıç tarihi sözleşme tarihinden itibaren başlayacak olup, 30 gün içinde tamamlanacaktır. 
d) İhale konusu işin tahmin edilen toplam bedeli : 92.700,00 TL. (KDV Hariç) 
e) Geçici teminatı : 2.781,00 TL.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer :
ESHOT Genel Müdürlüğü Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No: 2 - 35410 - Gaziemir / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 26.06.2024 Çarşamba günü saat: 14:00
c) İhalenin Usulü :
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
4.1. Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
4.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin (4.2.1) ve (4.2.2)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler verilecektir.
4.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.7. İstekliler İhale konusu işe ait Çevre İzin ve Lisans Belgesini veya Valiliklerin Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınan Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzin Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
5- İhale dokümanı, ESHOT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İzmir adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 200,00   TL (İkiYüz_Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.
5.1- İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
6- Teklifler, 26.06.2024 Çarşamba günü saat: 13:30’a kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İzmir adresine teslim edilecektir.
7- İhaleye katılan firmaların teklifleri, 26.06.2024 Çarşamba günü saat:14:00’de İdaremiz Encümen Toplantı Salonunda açılacaktır.
8- Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir. 

#ilangovtr Basın No ILN02040337