5 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI
DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
5 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI
 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/625173
1-İdarenin
a)
 Adı : DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)
 Adresi : İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:11 35220 ALSANCAK KONAK/İZMİR
c)
 Telefon ve faks numarası : 2324116000 - 2324893136
ç)
 İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)
 Adı : 5 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI
b)
 Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI İHALESİ TOPLAM 5 KISIM/KALEMDEN OLUŞMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)
 Yapılacağı/teslim edileceği yer : SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MALZEME AMBARI 'na teslim edilecektir.
ç)
 Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞ VE TESLİMAT SÜRESİ BAŞLAR, 30/11/2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. YÜKLENİCİ, KURUMUN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. KURUMUN STOK TAKİBİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN İSTENEN MİKTAR VE KALEME RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, MAL TESLİMİ ÖNCESİNDE İLGİLİ KURUMUN TIBBİ SARF BİRİMİNE BİLGİ VERİLECEKTİR. KURUM TARAFINDAN TALEP EDİLEN TARİHLERDE YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. İDAREMİZ ACİL VE ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLARDA MALZEME TESLİMAT SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİR.
d)
 İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASIYLA İŞE BAŞLANIR, 30.11.2024 TARİHİNDE SONA ERER.
3-İhalenin
a)
 İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2024 - 10:00
b)
 İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11 Konak / İZMİR (İ Blok Toplantı Odası)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

UBB/UTS KAYIT

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

YERLİ MALI

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

UBB/UTS KAYIT

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02033490